Facebook

Portefeuille 2014-2018

Ruimte, infrastructuur, milieu en natuur

Openbare ruimte en stedelijk beheer

  • inrichting openbare ruimte op basis van ruimtelijke plannen, onderhoud en beheer van de niet gebouwde omgeving (waaronder beheerplannen, gemeentelijk waterbeheer, rioleringen en hoogwaterbescherming, begraven en cremeren en stadsparken);
  • wijkschouw.

Verkeer en infrastructuur

  • verkeers- en vervoersbeleid;
  • parkeerbeheer.

Projectwethouder grote infrastructurele werken

Milieu en afval

  • bescherming en sanering bodem, water, lucht;
  • milieuvergunningen en handhaving;
  • afvalinzameling en – verwerking.

Duurzaamheid (coördinerend)

Bovenlokaal bestuurlijke handhaving in het kader van verkeer en milieu

Ruimtelijke ordening

  • bestemmingsplannen;
  • uitvoering bouwprojecten;
  • vergunningverlening en bouwtoezicht;
  • ruimtelijke kwaliteitszorg;
  • gemeentelijke grondexploitaties.

Natuur en landschap

  • natuurvisies en ontwikkeling.

Contact

Tel: 0475 359 550

Email: RajaFick@roermond.nl