Portefeuille 2014-2018

Ruimte, infrastructuur, milieu en natuur

Openbare ruimte en stedelijk beheer

 • inrichting openbare ruimte op basis van ruimtelijke plannen, onderhoud en beheer van de niet gebouwde omgeving (waaronder beheerplannen, gemeentelijk waterbeheer, rioleringen en hoogwaterbescherming, begraven en cremeren en stadsparken);
 • wijkschouw.

Verkeer en infrastructuur

 • verkeers- en vervoersbeleid;
 • parkeerbeheer.

Projectwethouder grote infrastructurele werken

Milieu en afval

 • bescherming en sanering bodem, water, lucht;
 • milieuvergunningen en handhaving;
 • afvalinzameling en – verwerking.

Duurzaamheid (coördinerend)

Bovenlokaal bestuurlijke handhaving in het kader van verkeer en milieu

Ruimtelijke ordening

 • bestemmingsplannen;
 • uitvoering bouwprojecten;
 • vergunningverlening en bouwtoezicht;
 • ruimtelijke kwaliteitszorg;
 • gemeentelijke grondexploitaties.

Natuur en landschap

 • natuurvisies en ontwikkeling.